لایسنس پلسک

Plesk - Web Admin VPS Edition

Power Pack امکان سفارش دارد

 • دارد
  صدور و تحویل آنی
 • 10
  تعداد دامنه
 • ندارد
  Developer Pack
 • ندارد
  Wordpress Toolkit
 • ندارد
  Subscription Management
 • ندارد
  Account Management
 • ندارد
  Reseller Management
Plesk - Web Pro VPS Edition

Power Pack امکان سفارش دارد

 • دارد
  صدور و تحویل آنی
 • 30
  تعداد دامنه
 • دارد
  Developer Pack
 • دارد
  Wordpress Toolkit
 • دارد
  Subscription Management
 • دارد
  Account Management
 • ندارد
  Reseller Management
Plesk - Web Host VPS Edition

Power Pack امکان سفارش دارد

 • دارد
  صدور و تحویل آنی
 • بدون محدودیت
  تعداد دامنه
 • دارد
  Developer Pack
 • دارد
  Wordpress Toolkit
 • دارد
  Subscription Management
 • دارد
  Account Management
 • دارد
  Reseller Management
Plesk - Web Admin Dedicated Server

Power Pack امکان سفارش دارد

 • دارد
  صدور و تحویل آنی
 • 10
  تعداد دامنه
 • ندارد
  Developer Pack
 • ندارد
  Wordpress Toolkit
 • ندارد
  Subscription Management
 • ندارد
  Account Management
 • ندارد
  Reseller Management
Plesk - Web Pro Dedicated Server

Power Pack امکان سفارش دارد

 • دارد
  صدور و تحویل آنی
 • 30
  تعداد دامنه
 • دارد
  Developer Pack
 • دارد
  Wordpress Toolkit
 • دارد
  Subscription Management
 • دارد
  Account Management
 • دارد
  Reseller Management
Plesk - Web Host Dedicated Server

Power Pack امکان سفارش دارد

 • دارد
  صدور و تحویل آنی
 • بدون محدودیت
  تعداد دامنه
 • دارد
  Developer Pack
 • دارد
  Wordpress Toolkit
 • دارد
  Subscription Management
 • دارد
  Account Management
 • دارد
  Reseller Management